Regulamin

REGULAMIN BURSY W NAKLE ŚLĄSKIM

 

 I. Postanowienia ogólne:

Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, na czas roku szkolnego.

 

II. Mieszkaniec ma prawo do:

1.Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed

    wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej.

2.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym.

3.Pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijania swoich zainteresowań i

   uzdolnień w czasie pozaszkolnym.

4.Przedkładania Dyrektorowi i Wychowawcom uwag, próśb i wniosków dotyczących

   spraw swoich jak i wszystkich mieszkańców.

5.Poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych, relacjach

   rodzinnych i korespondencji.

6.Odpowiednich warunków godnego życia.

7.Odwoływania się od decyzji Wychowawcy do Dyrektora Bursy lub Organu Prowadzącego.

8.Wychowankowie mający po I-szym semestrze lub  na koniec roku szkolnego średnią

   4.0 i powyżej mogą samodzielnie regulować czas przeznaczony na naukę własną,

   zachowując pozostałe wskazania regulaminu.

 

III. Mieszkaniec ma obowiązek:

1.Stosować się do obowiązującego Regulaminu i Statutu Bursy, przepisów bhp,

  1. pożarowych oraz informować wychowawców o wszelkich nieprawidłowościach.

2.Zgodnie z harmonogramem szkolnym uczęszczać na zajęcia szkolne i

    systematycznie przygotowywać się do tych zajęć.

3.Dostarczać wychowawcom Bursy informację o ocenach śródrocznych

   potwierdzonych przez wychowawcę klasy. Wychowawcy Bursy ustalają częstotliwość dostarczania tych informacji.

4.Systematycznie pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy.

5.Dbać o honor Bursy przez godne postępowanie i wzbogacać jej tradycje.

6.Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wychowanków i pracowników Bursy.

7.Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Bursie. Zgłaszać wychowawcy zauważone uszkodzenia, usterki lub awarie.                                                                                    

8.Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych (pokój należy wysprzątać

   codziennie do godz.8.00) i innych pomieszczeń oraz otoczenia wokół Bursy.

9.Rozliczyć się z placówką za pobyt i wyżywienie do 10 dnia każdego miesiąca.

10.Niekorzystanie z posiłków i zwrot należności możliwe jest tylko w wyjątkowych i szczególnych przypadkach na następujących zasadach:

         a/ nieobecność wychowanka w bursie została zgłoszona co najmniej 1 dobę wcześniej na określone dni miesiąca,

         b/nieobecność wychowanka w bursie została zgłoszona w danym dniu

             najpóźniej do godz. 9.00 (nie uwzględnia się wówczas odpisu śniadania),

          c/wychowanek nie korzysta z określonych posiłków, które spożywa w czasie

             zajęć  szkolnych, po okazaniu informacji ze szkoły,

     d/wychowanek nie korzysta z określonych posiłków z przyczyn zdrowotnych za

             zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie zaświadczenia lekarskiego.                        

11.Pokrywać koszty wyrządzonych szkód.

12.Przestrzegać dziennego rozkładu dnia z zachowaniem ciszy w czasie nauki własnej

    i ciszy nocnej  ( światło w pokojach jest zgaszone, cisza w pokojach).

13.Odwiedziny odbywać się mogą:

   -mieszkańców w pokojach w godz.14.00 – 18.00 z zachowaniem ustalonych zasad,

   -osób z zewnątrz, tylko w świetlicy w godz.14.00 – 17.45 (o odwiedzinach osób z

    zewnątrz poinformować wychowawcę).

14.Wychowanek ponosi odpowiedzialność za nielegalne wprowadzenie lub

   umożliwienie wejścia do bursy osobom, które nie mieszkają w bursie.

15.Uczestniczyć we wspólnych spotkaniach i pracach grupy, sumiennie wywiązywać

   się z powierzonych zadań oraz rzetelnie pełnić dyżury.

16.Uczestniczyć w pracach na rzecz Bursy – m.in. przy utrzymywaniu estetyki

   otoczenia w tym w pracach porządkowych w ogródku należącym do Bursy.

17.Ustalać z wychowawcą terminy wyjazdów do domu oraz wyjścia poza teren bursy.

18.Zgłaszać wychowawcy zły stan zdrowia. Na czas choroby wyjechać do domu.

19.Regularnie dokonywać opłat związanych z pobytem w Bursie.

20.Oszczędnie i racjonalnie korzystać z wody i energii elektrycznej. 

21.Przestrzegać ustaleń  Dyrektora i Wychowawców Bursy.

 

 

IV. Mieszkańcom Bursy zabrania się:

1.Wnoszenia, posiadania, używania, spożywania, sprzedawania, rozprowadzania

   alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem na terenie placówki.

2.Posiadania i palenia papierosów (w tym elektronicznych) na terenie Bursy oraz na terenie ZS CKR .

3.Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych, osób będących pod wpływem środków odurzających.

4.Uprawiania hazardu.

5.Oglądania treści erotycznych i pornograficznych.

6.Zaniedbywania obowiązków szkolnych.

7.Zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, kradzieży, wybryków

   chuligańskich, popełniania czynów karalnych, stosowania samosądów, stosowania przemocy.

8.Korzystać z urządzeń, które nie odpowiadają przepisom bhp.

9.Zakłócać ciszy nocnej i ciszy podczas nauki własnej.

10.Samowolnie zajmować pokoi mieszkalnych.

11.Przebywać na terenie kuchni i magazynów.

12.Wynoszenia naczyń ze stołówki.

13.Przenoszenia do innych pomieszczeń przedmiotów i urządzeń Bursy, jak również

   prywatnej własności,  dokonywania samowolnie przemeblowań w pokojach oraz bez zgody wychowawcy dekorować pokój (przylepianie ozdób lub wbijanie gwoździ).

14.Używania emblematów i symboliki związanej  z subkulturami o charakterze destrukcyjnym.

15.Powrotów do Bursy po godz.20.00.

 

V. Karty spostrzeżeń o zachowaniu wychowanków.

Wychowawcy prowadzą karty spostrzeżeń o zachowaniu wychowanków. Uwagi zawarte w tych kartach będą decydowały o stosowanych wobec wychowanków nagrodach i karach.

 

VI. Wyróżnienia i nagrody:

 Za wzorową i przykładną postawę, dobre wyniki w nauce oraz za pracę na rzecz Bursy wychowanek może otrzymać:

  1. pochwałę od Wychowawcy lub Dyrektora Bursy,
  2. pisemną pochwałę skierowaną do rodziców wychowanka,
  3. pisemną pochwałę skierowaną do Dyrekcji szkoły, do której uczęszcza wychowanek,
  4. nagrody rzeczowe,
  5. stypendium (kryteria ustala organ prowadzący Bursę).

 

VII.  Mieszkaniec Bursy ponosi karę za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Bursy.

1.Prace na rzecz Bursy.

2.Upomnienie udzielone przez Wychowawcę lub Dyrektora.

3.Powiadomienie rodziców i szkoły o nagannym zachowaniu ucznia i zastosowaniu wobec niego kary.

4.Odesłanie do domu rodzinnego na czas ustalony z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.Skreślenie z listy wychowanków Bursy.

 

VIII. Skreślenia z listy wychowanków:

Wychowanek może być usunięty z Bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w Statucie i Regulaminie Bursy m.in. za:

  1. a) dewastację mienia Bursy,

b)kradzież, narażenie Bursy, kolegów lub osób trzecich na straty materialne,

c)przemoc psychiczną i fizyczną nad innymi wychowankami czy pracownikami Bursy,

d)wnoszenie,  spożywanie alkoholu lub przebywanie w Bursie w stanie nietrzeźwym,

e)utrzymywanie pokoju w nagannym stanie sanitarno-porządkowym,

f)posiadanie, zażywanie środków odurzających lub psychotropowych, przebywanie w stanie po ich zażyciu (poza przypadkami uzasadnionymi leczeniem),

g)naganne zachowanie wychowanka poza Bursą potwierdzone przez policję, prokuraturę, sąd oraz inne instytucje.                                  

      

Skreślenie wychowanka z listy mieszkańców jest decyzją Dyrektora poprzedzoną uchwałą Rady Pedagogicznej.                                                    

Tryb odwoływania się wychowanka od nałożonych kar określony jest w Statucie Bursy.

  

Nakło Śl., 22.09.2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress