Statut

Na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 nr 256, poz. 2572) ze zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 357, Dz.U 2017 poz.59, Dz.U. 2018 poz.996), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych Statutów placówek publicznych (Dz.U. nr 52 poz.466) oraz rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. nr 109 poz. 631) opracowano

 

STATUT BURSY

 

 • 1. Nazwa i typ placówki

 

 1. Bursa w Nakle Śl. jest placówką niepubliczną, zwaną dalej –Bursa.
 2. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 1. Siedziba Bursy mieści się w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.
 2. Organem prowadzącym Bursę w Nakle Śl. jest Zakład Gospodarczy „BURSA” Sp. z o.o..  
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

 • 2. Cele i zadania Bursy

 

 1. Bursa realizuje swoje cele i zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i uregulowań wewnętrznych uchwalonych przez Radę Pedagogiczną w ramach jej kompetencji.
 1. Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas 7 i 8 szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania do ukończenia 24 roku życia.
 1. Bursa jest placówką koedukacyjną.
 2. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi

    opiekunami) wychowanka oraz szkołą, do której uczęszcza wychowanek.

 1. W realizacji swoich zadań Bursa współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb z właściwymi instytucjami.
 1. Bursa zapewnia wychowankom:

    całodobową opiekę za wyjątkiem czasu spędzanego na zajęciach w szkole

    – warunki do nauki

    – pomoc w nauce

    – warunki do rozwijania zainteresowań

    – warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce

 

 

 • 3. Organy placówki

Organami placówki są:

 • Zarząd Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o. – organ prowadzący
 • Dyrektor BURSY
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców – jeżeli zostanie powołana
 • Samorząd Wychowanków

 

 • 4. Organ prowadzący

 

Zgodnie z § 1.4 Bursę prowadzi Zakład Gospodarczy BURSA” Sp. z o.o., w którego imieniu całością kieruje Zarząd.

 1. Zarząd Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o. jako organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie bursy, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę bursy, prowadzi remonty, dba o poprawę stanu warunków pobytu wychowanków bursy.
 1. Dla zabezpieczenia potrzeb dzieci i młodzieży przebywającej w bursie rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą opłaty za:

1) posiłki w stołówce bursy do wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie;

2) zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca, w ramach tej kwoty wprowadza się opłatę stałą, ustalaną na każdy rok szkolny;

 1. Zarząd podejmuje decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat i informuje o tym rodziców w każdym roku szkolnym, na pierwszym spotkaniu z Radą Rodziców /rodzicami i opiekunami  jakie odbywają się w terminie do 20 września.

 

 • 5. Dyrektor bursy i jego uprawnienia.

 

 1. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora. W przypadku braku uprawnień pedagogiczno-opiekuńczych Dyrektor musi uzyskać pozytywną opinię nadzoru pedagogicznego, wówczas nadzorem pedagogicznym – wychowawczym kieruje Zastępca Dyrektora.

2. Zarząd może powołać Zastępcę Dyrektora, który kieruje pracą bursy w czasie nieobecności Dyrektora, bez decyzji finansowych i kadrowych. Bezpośrednio funkcjonowaniem i pracą Bursy kieruje Dyrektor poprzez:

 1. kierowanie działalnością placówki oświatowej;
 2. reprezentowanie placówki na zewnątrz w sprawach oświatowych;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 4. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 1. powołuje zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
 2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
 3. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 4. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 5. składa Zarządowi organu prowadzącego propozycje zatrudnienia wychowawców i pozostałych pracowników Bursy;
 1. przygotowuje do zatwierdzenia regulamin działania bursy i proponuje kolejne jego kodyfikacje wynikające z bieżącej obserwacji.

 

 • 6. Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna BURSY jest kolegialnym organem placówki realizującym jej statutowe zadania dotyczące wychowania i opieki.
 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
 1. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczy członek Zarządu i zaproszeni goście.   
 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Bursy.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 

 • 7. Rada Rodziców – rodzice(opiekunowie prawni)

 

1.W oparciu o art. 83 i art. 87 prawa oświatowego w Bursie w Nakle Śląskim nie musi funkcjonować Rada Rodziców, jednakże Dyrektor będzie proponował jej powołanie na zebraniu rodziców. Powołana Rada Rodziców, będzie stanowić reprezentację rodziców wychowanków.

 1. Do zadań Rady Rodziców będzie należało w szczególności:

    współudział i pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Bursy,

    współudział w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,

    Rada Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskami i sprawami dotyczącymi placówki,

    Rada Rodziców powinna pracować w oparciu o regulamin.

 1. Bursa organizuje dla rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków zebranie w celu:

    przedstawienia warunków pobytu uczniów w placówce,

    zaznajomienia z programem profilaktyki i wychowawczym, realizowanym w danym roku szkolnym,

    doskonalenia wiedzy i umiejętności wychowawczych (pedagogizacja rodziców),

    bieżącego informowania o zachowaniu wychowanków.

 1. Spotkania z rodzicami mają formę:

    zebrań ogólnych,

    zebrań grupowych,

    spotkań indywidualnych.

 1. W zebraniach uczestniczą w zależności od potrzeb specjaliści z instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 1. Wychowawcy Bursy utrzymują kontakt telefoniczny z rodzicami swoich podopiecznych.
 1. W przypadkach szczególnych rodzice proszeni są o osobisty kontakt z    wychowawcą lub dyrektorem placówki.

 

 • 8. Samorząd Wychowanków

 

1.W Bursie działa Samorząd Wychowanków.

 1. Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu Bursy oraz wyrażanie opinii o jej działalności.
 1. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Bursy.
 2. Podstawowym ogniwem samorządu w Bursie jest grupa wychowawcza.
 3. Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie Zarząd Grupy, w skład którego wchodzą:

    Przewodniczący

    2 4 Członków.

 1. Zarząd Samorządu Grupy jest wybierany w wyborach jawnych na początku każdego roku szkolnego.
 1. Zarządy Samorządów Grup wychowawczych oraz członkowie sekcji i kół zainteresowań tworzą Młodzieżową Radę Bursy.
 1. Młodzieżowa Rada Bursy podlega bezpośrednio opiekunowi, który jest wybrany przez młodzież, a opiekę nad poszczególnymi kołami i sekcjami sprawują wybrani

    wychowawcy.

 1. Młodzieżowa Rada Bursy wybiera spośród siebie Zarząd w skład którego wchodzą:

    Przewodniczący Zarządu

    Sekretarz

    przewodniczący sekcji i kół zainteresowań.

10.Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy wybierany jest w wyborach jawnych na początku każdego roku szkolnego.

11.Skład Zarządów  może być w ciągu roku wymieniany i uzupełniany.

12.Zarząd tworzy sekcje i koła zainteresowań zajmujące się określonymi dziedzinami życia w Bursie.

13.Zarząd konsultuje i uzgadnia program swojej działalności z opiekunem.

14.Działania zarządu samorządu określa regulamin.

 

 

 • 9. Współdziałanie i rozwiązywanie sporów pomiędzy organami Bursy

 

1.Organy Bursy współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i sytuacji    konfliktowych wewnątrz placówki. Mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji w sposób określony w regulaminie działalności.

 1. W przypadku rozbieżności stanowisk między organami placówki ostateczną decyzję podejmie Prezes Zarządu Zakładu Gospodarczego „BURSA”  Sp. z o.o. po wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych  stron.
 1. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, są załatwiane niezwłocznie.
 1. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.
 1. Prezes Zarządu dąży do załatwienia wszelkich spraw drogą ugody.
 2. Prezes Zarządu załatwia sprawę przez wydanie decyzji bądź postanowienia.
 3. Organom Bursy służy prawo do odwołania za pośrednictwem organu wydającego decyzję lub postanowienie do Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o. w terminie 14 dni.

 

 • 10. Organizacja pracy placówki

 

1.Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Kalendarz organizacji danego roku szkolnego określają odpowiednie przepisy (rozporządzenie MEN).

2.Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka w której są przewidziane  ferie szkolne.

3.Podstawową formą organizacji pracy w Bursie jest grupa wychowawcza.

4.Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35.

5.Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20 w tym 3 – 5 wychowanków niepełnosprawnych.

6.Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

7.Tygodniowy wymiar zajęć z grupą wychowawczą w Bursie wynosi nie więcej niż 55 godzin.

8.Za zgodą organu prowadzącego Bursę tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych może być większy niż 55 godzin.

9.Opiekę w porze nocnej może sprawować osoba wyznaczona przez dyrektora Bursy.

 

 • 11. Sposób realizacji celów działania

 

 1. Do realizacji celów statutowych Bursa zapewnia możliwość korzystania z:

pokoi mieszkalnych z odpowiednim wyposażeniem
sal cichej nauki
świetlicy ze sprzętem audio-telewizyjnej
dostępu do Internetu
stołówki
pokoju wychowawców.

 1. Bursa jest jednostką Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o. i jest rozliczana na zasadach opartych w w/w jednostce, zgodnych z przepisami o księgowości.
 1. Bursa występuje o dotacje oświatowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 12. Współdziałanie placówki ze szkołami

 

1.Bursa systematycznie współpracuje ze szkołami, z których rekrutują się jej wychowankowie.

 1. Wychowawcy Bursy kontaktują się z nauczycielami – wychowawcami klas swoich wychowanków oraz pedagogami szkolnymi w miejscu ich nauki (w szkołach).
 1. Wychowawcy Bursy utrzymują kontakt telefoniczny i osobisty z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas.

 

 • 13. Współdziałanie placówki z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom

 

 1. Dyrektor Bursy informuje rodziców i wychowanków o instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc na zebraniach z rodzicami, zebraniach grupowych oraz poprzez wywieszanie wykazu poradni w gablotach.
 1. W placówce realizowany jest program wychowawczy przez wychowawców oraz w razie potrzeby przez zapraszanych specjalistów.

 

 • 14. Zakres zadań wychowawców i innych pracowników placówki

 

1.Bursa zatrudnia:

  dyrektora placówki,
 – zastępcę dyrektora (wg. potrzeb)
 – pracowników pedagogicznych,
 – pracowników administracyjnych,
pracowników obsługi.

2.Dyrektor Bursy może uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych szkół, których uczniowie zamieszkują w Bursie.

3.Zakres czynności dla pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Zakładu Gospodarczego
BURSA Sp. z o.o..

4.Nadrzędnym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest   zapewnienie warunków do realizacji statutowych zadań Bursy.

5.Wychowawca w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych ma   obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej wychowanka.

6.Wychowawcy są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy oraz   bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków.

7.Do podstawowych obowiązków wychowawcy należy:

  realizowanie programów wychowania i profilaktyki,

  ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dyżurów i innych zajęć    organizowanych w ramach działalności statutowej,

  wspieranie rozwoju psycho-fizycznego wychowanków, ich zdolności i   zainteresowań,

  udzielenie pomocy i porad w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych lub kontaktach rówieśniczych w oparciu o rozpoznanie potrzeb wychowanków,
 – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie, pomiędzy innymi grupami czy członkami społeczności Bursy,

 tworzenie warunków do nauki, wypoczynku i rozwoju wychowanków,

  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

  współpraca z rodzicami podopiecznych i szkołami do których uczęszczają   wychowankowie,

  współpraca ze stołówką w celu planowania korzystania ze stołówki, a także z księgowością w celu rozliczenia się za korzystanie z pobytu w Bursie,

  doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

  wypełnienie poleceń Dyrektora i zarządzeń Zarządu Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o..

 

 • 15. Zasady rekrutacji wychowanków do Bursy

 

1.W Bursie działa komisja rekrutacyjna.

 1. Komisje rekrutacyjną powołuje Zarząd.

3.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  Dyrektor Bursy
  przedstawiciel Rady Pedagogicznej
  może być przedstawiciel Młodzieżowej Rady Bursy.

4.Decyzję o przyjęciu wychowanka do Bursy wydaje Dyrektor na podstawie   opinii komisji rekrutacyjnej.

5.Przyznaje się miejsce w Bursie na jeden rok szkolny.

6.Uczniowie mogą być też przyjmowani do Bursy w trakcie roku szkolnego, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

7.Uczeń, który nie został przyjęty do Bursy, może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie podania.

8.Wychowanek relegowany z Bursy może być ponownie przyjęty po roku przerwy.

9.Komisja rekrutacyjna powinna pracować w oparciu o regulamin.

 

 

 • 16. Prawa i obowiązki wychowanków
 1. Wychowanek ma prawo do:

  opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających    bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej,

  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym  przez wszystkich pracowników placówki,

  swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Bursy, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojego zachowania,

  pomocy wychowawców w rozwiązywaniu różnych problemów a zwłaszcza tych, dotyczą nauki i zamieszkania w placówce,

  korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce i poza nią,

  korzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy metodycznych znajdujących się w dyspozycji Bursy,

  wpływania na życie placówki poprzez działalność samorządową.

 1. Wychowanek ma obowiązek:

  przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach Bursy,

  szanować i współtworzyć tradycje placówki,

  efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i wypoczynek,

  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowanków i innych pracowników Bursy,

  w miarę swoich możliwości służyć pomocą innym,

  mieć poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych a w szczególności przestrzegać przepisów BHP i p. poż. oraz przestrzegać zakazu posiadania, zażywania i rozprowadzania środków odurzających, narkotyków, przestrzegać zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Bursie.

 

 • 17. Nagrody i kary
 1. Wychowanek jest nagradzany za:

  wzorową postawę mieszkańca bursy,
  aktywność społeczną,
  bardzo dobre wyniki w nauce,

 1. Wychowanków karze się za:

  nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie Bursy oraz obowiązujących regulaminach,

  naruszenie porządku społecznego,
  działanie przeciwko zdrowiu własnemu i innych,

 1. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od kary.
 2. Wychowanek nie przestrzegający nagminnie postanowień zawartych w statucie oraz obowiązujących regulaminach zostaje z Bursy usunięty.

 

 • 18. Tryb odwoływania się wychowanka od kary

1.Uczeń może odwołać się od nałożonej kary, w imieniu własnym, za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) lub samorządu z zachowaniem następującego trybu:

  odwołanie ma formę pisemną,

  złożenie odwołania nie powinno nastąpić później niż po 14 dniach od dnia nałożenia kary.

2.Odwołanie od nałożonych kar rozpatruje Rada Pedagogiczna.

3.Udzielona kara może być zawieszona na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące jeżeli wychowanek uzyska poręczenie:

  wychowawcy bursy,

  rodzica (opiekuna prawnego),

  wychowawcy klasy,

  dyrektora szkoły,

  samorządu placówki.

 

 • 19. Tryb składania skarg i wniosków

 w przypadku naruszenia praw wychowanka

 

1.W przypadku naruszenia praw, wychowanek lub w jego imieniu samorząd uczniowski może złożyć skargę lub wniosek do Dyrektora Bursy (Z-cy Dyrektora w przypadku gdy Dyrektor jest jednocześnie Prezesem Zarządu) z zachowaniem następującego trybu:

  skarga ma formę ustną lub pisemną,

  rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 2 tygodnie od naruszenia prawa ucznia,

  wychowanek, który nie czuje się usatysfakcjonowany ze sposobu rozwiązania jego skargi lub wniosku może zwrócić się w tej sprawie do Zarządu Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o., a następnie do organu nadzorującego.

 

 • 20. Postanowienia końcowe

 

1.Bursa używa pieczęci urzędowej.

2.Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem 01.05.2019 roku i zmieniają dotychczasowy statut z 31.08.2017 roku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress